Nevšední matematika všeního dne

CZ.1.07/1.1.00/26.0038

Cílem projektu je vytvoření doplňkové online učebnice matematiky a cvičebnice pro testování a domácí přípravu v aplikaci moodle pro druhý stupeň základních škol a pro nižší gymnázia. Prostřednictvím učebnice projekt motivuje žáky, aby matematiku používali nejen při hodinách ve škole, ale aby ji byli schopni aplikovat i v běžném životě, na všedních situacích.
Cílem je:
-vytvořit otevřenou, graficky zajímavou učebnici, do které bude možné doplňovat úlohy, aktualizovat data, obrázky, fotografie a doprogramovávat další aplikace;
-aby žáci viděli využitelnost matematiky při řešení praktických problémů v nejrůznějších oborech a životních situacích, se kterými se setkávají v běžném životě;
-zatraktivnit matematiku i pro děti, které v ní nevynikají a v současných podmínkách jsou hodnoceny jako prospěchově slabé;
-bojovat proti nudě v matematice, vybízet žáka k experimentům, k zjišťování dat ve svém okolí a na internetu;
-propojit učitele matematiky a navázat mezi nimi spolupráci při tvorbě a využívání učebnice;
-probudit v dětech touhu po vzdělávání se;
-přispět k rozpracovávání vzdělávacího obsahu tematického okruhu Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Projekt je realizován prostřednictvím 8 klíčových aktivit. Mezi ně patří tvorba úloh jako základny pro učebnici, tvorba cvičebnice moodle, externí sběr úloh od učitelů matematiky, školení pro pilotující učitele, vlastní pilotáž, zpřístupnění učebnice na webovém portálu www.rvp.cz a školení učitelů matematiky v používání učebnice a
cvičebnice. Pilotáž bude provádět 20 učitelů ze škol, které budou pokrývat celé území ČR mimo Prahu. Kvantifikovanými cíli projektu je podpora 2000 dětí, které se přímo účastní pilotáže a dalších 30, které jsou zapojeny do tvorby učebnice prostřednictvím matematických ilustrací. Projekt proškolí celkem 100 učitelů v práci s učebnicí. Vznikne 160 miniprojektových úloh v učebnici a 800 menších úloh v cvičebnici moodle.
Dlouhodobým cílem je zvýšení matematické gramotnosti žáků.